שיעורים בתורה אור:


וישלח יעקב
וישובו המלאכים
ויאמר יעקב (1)
ויאמר יעקב (2)
ולהבין כללות ענין (1)
ולהבין כללות ענין (2)
ויקח מן הבא בידו (1)
ויקח מן הבא בידו (2)
ויקח מן הבא בידו (3)
ויאבק איש (1)
ויאבק איש (2)
ויאבק איש (3)